Archiwum  /  2018/2019  / 

Procedura rekrutacji do klasy I

 

Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Piechcinie
 na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Artykuł 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),
 2. Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 stycznia 2019r.
  w sprawie  ustalenia terminów  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej,  klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin

§ 1

 1. Do klasy pierwszej ośmioletniej  szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:
 2. z urzędu– dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej
  im. Janusza Korczaka  w Piechcinie, na podstawie karty zgłoszenia  (wzór zgłoszenia – załącznik 1).
 3. na wniosek  rodziców  – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku – załącznik nr 2).
 4. W roku szkolnym 2019/20 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w 2019 r.  kończą 7 lat.Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które  w roku 2019 r. kończy 6 lat, jeżeli:
 5. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 
 6. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 2

 1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
 4. Podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,
 5. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 3).
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 29 marca 2019 r.
 8. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:
 9. Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym 
 10. Etap drugi – w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka, Dyrektor Szkoły przyjmuje kandydatów na podstawie kryteriów:

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Zamieszkiwanie kandydata na terenie Gminy Barcin

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu

4

 

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

5

3.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia jednego z rodziców / opiekuna prawnego

5

4.

Niepełnosprawność w rodzinie

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu Osów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

5

5.

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego lub przedszkola w Gminie Barcin

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

5

Maksymalna ilość punktów wynosi:

24

 

 1. Etap trzeci - 12 kwietnia 2019 rokukomisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.
 2. Od 12 kwietnia do 23 kwietnia 2019 roku rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole - podpisem na liście zakwalifikowanych  oraz do złożenia wymaganych załączników. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.
 3. 26 kwietnia 2019 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów. W terminie 7 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem                                o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                         w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 3 czerwca 2019 roku.

 

§ 3

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do klasy I Szkoły Podstawowej  im.  Janusza Korczaka

w Piechcinie

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 01 marca

do 29 marca

 

 

 

od 26 kwietnia

do 13 maja

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150, ust.7 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

 

 

 

5 kwietnia

 

 

 

 

16 maja

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

12 kwietnia

 

17 maja

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 12 kwietnia

do 23 kwietnia

 

od 17 maja

do 31 maja

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

26 kwietnia

 

3 czerwca

Do pobrania:

oswiadczenia.docx

Karta_zgloszenia_dziecka.docx

WNIOSEK_rekrutacja_nowy.docx

Zarzadzenie__nr_4.docx

Zarzadzenie_nr_3.docx

Zarzadzenie_nr_5.doc

Zarzadzenie_nr_8.doc


1333

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Grupa uczniów z naszej szkoły oraz ze szkoły SP 1 Barcin bierze udział w spotkaniach i warsztatach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy w Wyższej Szkole Gospodarki. Bydgoska uczelnia w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój - realizuje projekt: „Poznaję, rozumiem, umiem! – nowatorski program rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży”. Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w szkole. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz wystawy w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2019 r.


"KIEDY GWIAZDKA JEST JUŻ BLISKO"

   W naszej szkole panuje już prawdziwa świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy IA, IVA i IVB przedstawili program artystyczny pt."Kiedy gwiazdka jest już blisko". Dzieci z klasy IB pięknie zatańczyły dla Jezuska, a ich starsze koleżanki i koledzy recytowali wiersze, śpiewali kolędy i pastorałki. Na skrzypcach zagrała utalentowana Zuzanna Zelek. Było uroczyście, sentymentalnie i bardzo świątecznie. Program został przygotowany pod czujnym okiem nauczycieli: E. Krawczyk, A. Jakubowskiej, M. Lewandowskiej i S. Zelka. Na zakończenie dla starszych uczniów program artystyczny przygotowała klasa VIIIA, w którym w ciekawy sposób przedstawiła losy pewnej rodziny, która podczas świąt potrafi się pogodzić i pojednać.

Następnie uczniowie udali się do klas i zasiedli do wspólnych wigilijnych stołów. Wszyscy podzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i kolędowali, kolędowali...A najgrzeczniejsi zostali obdarowani prezentami.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

1302 1303 1304 1305 1306 1307

1308 1309 1310 1311 1312 1313

1314 1316 1317 1318 1319 1320

1321 1323 1324 1325 1326 1327

1328 1329 1330 1331 1332

 


KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

  8-Grudnia 2018r. w naszej szkole odbył się po raz drugi Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Radę Rodziców iprzy współpracy nauczycieli. Można było kupić ozdoby świąteczne, stroiki, kartki świąteczne, choinki wykonane różną techniką przez uczniów naszej szkoły. Rodzice jak zwykle przygotowali stoisko z pysznym ciastem, można było również wykonać samodzielnie ozdoby świąteczne i zabrać je do domu. W miłej i rodzinnej atmosferze można było posłuchać kolęd wykonanych przez zuchów oraz wylicytować piękne ozdoby świąteczne. Wszystkim hojnym mieszkańcom Piechcina i okolic Rada Rodziców i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie składają ogromne podziękowania i zapraszają za rok.

1289 1290 1291 1292 1294 1295

1296 1298 1299 1300 1301

1297 1293


1261   100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

   11-Listopada 2018r. w całej Polsce odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszej szkole, również nie zabrakło wielu akcji przygotowanych przez uczniów i nauczycieli. Odbyły się pogadanki i  lekcje historyczne, uroczysty apel i przedstawienie teatralne,  dyktando szkolne, wspólne śpiewanie hymnu państwowego a młodsi uczniowie wykonywali łańcuch w barwach narodowych, kotyliony oraz laurki. Przed biblioteką piechcińską została odsłonięta pamiątkowa tablica oraz na ręce Pani dyrektor Katarzyny Marciniak został wręczony przez Pana Jakuba Wojciechowskiego certyfikat "Szkoły Młodych Patryjotów".

1262 1263 1264 1265 1266 1267

1268 1269 1270 1271 1272 1273

1274 1275 1276 1277 1278 1279

1280 1281 1282 1283 1284 1285

1286 1287 1288

 


URATUJ ŻYCIE 2018

 Dnia 11 października 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie odbył się zorganizowany przez Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żninie „Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu pierwszej pomocy Uratuj Życie 2018”. W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło 14 trzyosobowych zespołów. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie w składzie:  Jagoda Jabłońska, Jagoda Pawlak, Agata Gąsior zajęły trzecie miejsce. Gratulujemy!

1259 1258 1257 1256

1260

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl