Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sppiechcin.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie

88-192 Piechcin ul.11-Listopada 5

tel/fax.: 52 3837339 / 523837229

e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl

 Data publikacji strony internetowej: 2008.04.02

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.05.09

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • TAB- przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT+TAB- przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT+ALT+4- przejście do strony głównej

Nagłówki aktualności  posiadają linki przekierowujace beżpośrednio do zawartości.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 20.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej  im.Janusza Korczaka w Piechcinie oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona szkoły spełnia wymagania w 88,89%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Marciniak

e-mail: kaska_m1@vp.pl

Telefon/FAX: 52 3837339

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 11-Listopada 5. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Do budynku można również  wejść od strony boiska szkolnego, oraz hali sportowej. Wejście od hali sportowej nie ma ograniczeń w postaci schodów. 
 3. Od szczytu szkoły jest wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter i wyższe kondygnacje czyli I i II piętro znajduje się korytarz wraz z klatką schodową.
 6. Budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych - wejście od strony hali sportowej.
 7. W budynku jest łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 

 

 

 

 

 

 
 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl