Projekty  / 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU:

„Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018”

 

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

PROWADZĄCY

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z angielskiego

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki i chemii

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

 

 

Zajęcia rozwijające z geografii

 

 

Zajęcia rozwijające z informatyki

 

 
 

 


W naszej szkole od kilku lat realizujemy projekty, których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych naszych uczniów, rozwój ich zainteresowań.


Projekt WBK Bank Dziecięcych Uśmiechów  „ Cooltura na topie”

   Po raz drugi Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie zdobył grant z fundacji WBK w kwocie 4 tysięcy. Pomysłodawczynie, nauczycielki : Joanna Garwol i Maria Kowalska – Bembenek zachęcają do stosowania zasad savoir vivr’u i do kulturalnego spędzania czasu. Oferta obejmuje m. in. : wyjazd do teatru, warsztat dobrego zachowania przy stole połaczony z konsumpcją w restauracji, spotkanie z muzyką klasyczną i pieśniami patriotycznymi, Gminny Konkurs Savoir ViVre. W ramach projektu WBK „ Cooltura na topie” w  dniu 28.09. 2016 r. dzieci ze szkoły podstawowej uczestniczyły w wycieczce do Torunia. Najpierw wszyscy obejrzeli spektakl „ Aya znaczy miłość”.  Spektakl był  opowieścią o sile miłości, która może odmienić świat i pokonać nawet wojnę.

  Po przedstawieniu dzieci chętnie zwiedziły ratusz, a w nim wystawę o dawnym  Toruniu oraz obejrzały stare pieniądze takie jak dukaty, talary. Później odwiedziły  muzeum słynnego polskiego podróżnika Tony Halika, w którym podziwiały kolorowe stroje i oryginalne maski. W średniowiecznych strojach przemierzały  uliczki Torunia poznając jego historię. Wyjazd do teatru i  muzeum był świetną okazją do praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności oraz wiedzy z zakresu savoir vivre.

1099   1097   1096   1101   1098

 


„ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ „

PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

niepal.gif

 

   Uczniowie klasy III A SP realizują program edukacji antytytoniowej„ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”. Celem programu jest wykształcenie u uczniów postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uwrażliwienie  na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Zajęcia popularyzujące program prowadzone będą do maja 2016. Koordynatorem programu jest p. Tamara Dolata – wychowawca klasy III A.

 


 

COACHING I TUTORING – W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

   W roku szkolnym 2014/2015 W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie realizowano projekt edukacyjny pod nazwą ”Coaching i Tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat nad projektem sprawował Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Departamentu Edukacji i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Głównym celem projektu był wzrost skuteczności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli języków obcych z województwa kujawsko – pomorskiego. W ramach tego projektu 250 nauczycieli wzięło udział w różnorodnych formach doskonalących warsztat pracy nauczyciela z zakresu języków obcych. Projekt zakładał podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki nauczania języków obcych oraz zwiększenie umiejętności pedagogicznych pozwalających na skuteczne diagnozowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia i wdrożenie skutecznych działań wychowawczych.

W ramach tutoringu w naszej szkole udzielono wsparcia indywidualnego pięciorgu uczniom. Byli to: Jagoda Pawlak (5a),Jagoda Jabłońska (5a), Jakub Budzewicz (5a), JuliaOrłowska(6b) i Kacper Buzalski (6b). Dla każdego ucznia wypracowano w oparciu o diagnozę jego potrzeb rozwojowych Indywidualny Plan Rozwoju. Każdy uczeń otrzymał 2 godz. wsparcia indywidualnego. Oprócz tego uczniowie ci uczestniczyli w spotkaniach grupowych, w czasie których stworzyli w języku angielskim, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, prezentacje multimedialne w programie PowerPoint:

Jagoda Pawlak – ”I Enjoy Cooking”,

Jagoda Jabłońska – “At the Hairdresser’s”,

Jakub Budzewicz – “To Be in the Police Force”,

Julia Orłowska – “I Would Like to Be a Beautician”,

Kacper Buzalski – ”I Love Football”.

Poza tym, w drugim tygodniu ferii zimowych, również w ramach projektu, zorganizowano dla uczniów klas IV-V zajęcia z języka angielskiego w ramach autorskiego programu nauczania pod nazwą „Rozwiń swój potencjał, czyli jak wykorzystać inteligencjewielorakie na zajęciach języka angielskiego”. W ciągu dwunastu godzin uczniowie uczyli się języka angielskiego poprzez gry i zabawy, poznawali fakty dotyczące krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W zajęciach uczestniczyli: Wiktoria Czułkowska (4a),Ala Kędra (4b), Bartek Marciniak (4b), Agata Gąsior (5a), Wiktor Piekarski (5a),Jagoda Jabłońska (5a), Kuba Budzewicz (5a). Zajęcia upłynęły w przyjaznej i twórczej atmosferze.

Zwieńczeniem projektu był szkoleniowy studyjny wyjazd do Finlandii w dniach 14-18 września 2015 r. Wzięła w nim udział nauczycielka języka angielskiego p. Marta Bortko.  realizatorka projektu w naszej szkole. Celem wyjazdu była wymiana dobrych praktyk w zakresie modelowych rozwiązań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych.

Podczas wizyty studyjnej nauczyciele języków obcych obserwowali zajęcia w różnych placówkach oświatowych: w przedszkolu (Fountain SquarePlayschool) w Espoo, w szkole podstawowej (Puropelto School) w Turku, obserwowali też lekcje w Viikki TeacherTraining School – wiodącym centrum kształcenia nauczycieli podlegającym pod Uniwersytet Helsiński oraz zajęcia dla dorosłych emigrantów z różnych stron świata w Edupoli (Education Services for Adults and Organisations). Uczestniczyli w wykładach w Alabama Auditorium w Turku: wstęp do szkolnictwa w Finlandii, nauczanie na odległość w nauce języków obcych i metodologia nauki języków obcych (doświadczenia fińskie). Nauczyciele zwiedzili też spektakularną uniwersytecką bibliotekę, Helsinki University Library.

Wizyta studyjna była fantastyczną okazją do zapoznania się z fińskim systemem edukacyjnym, do wymiany doświadczeń i rozmów na temat podobieństw i różnic między szkolnictwem polskim a fińskim.

  


100Program Comenius jest skierowany do : nauka, wiedza, doświadczenie                                

 •  uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • szkół wyższych;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 •  poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 •  zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.


 PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 


 101

Projekt skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Z terenu naszej gminy objętych projektem jest 351 uczniów. Wszystkie szkoły realizują zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 32h – SP Piechcin,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 32 h – SP Piechcin,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne ( w tym z elementami arteterapii) - 32 h – SP Piechcin,
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych: mat.-przyr. –  32 h – SP Piechcin.

Projekt zakłada również zakup materiałów i pomoce dydaktyczne w zakresie umożliwiającym właściwą realizację zaplanowanych zajęć m.in. gry dydaktyczne, książki, materiały plastyczne, plansze edukacyjno-wychowawcze, zestawy instrumentów muzycznych, mikroskopy z przyrządami, filmy DVD, ćwiczenia, programy komputerowe m.in. specjalistyczne do zajęć logopedycznych, wspomagających rozwój, multimedialne, edukacyjne oraz zakup wyposażenia do szkół. Zakupione materiały i sprzęt będą również służyć w realizacji polityki równych szans i płci – w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Lilianna Wojciechowska.

Poszczególne zajęcia prowadzą:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – E.Krawczyk
 • Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodnicze –T. Dolata
 • Zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji – M.Kowalska-Bembenek
 • Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami arteterapii – L. Wojciechowska
   

Szczegółowy harmonogram mozna zobaczyć tutaj Harmonogram zajęć z projektu: Program Indywidualizacji Procesu nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Projekt realizowany będzie do końca roku szkolnego 2010/2011.

 PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 


 

102

"Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji", zakłada:


1) realizację zajęć pozalekcyjnych w bloku matematyczno-przyrodniczym lub lingwistycznym (dydaktyczno-wyrównawczych lub rozwijających). Uczeń może uczestniczyć tylko w jednym wybranym przez siebie bloku;
2) opiekę psychologa (tylko w szkołach podstawowych);
3) zajęcia z logopedą (tylko w szkołach podstawowych);
4) doradztwo edukacyjno-zawodowe (tylko w gimnazjum);
5) realizację Wakacyjnej Ścieżki Edukacyjnej (łącznie 8 wycieczek edukacyjno-kulturalnych i przyrodniczo-krajoznawczych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich). 
Uczniowie mogą łączyć udział w zajęciach pozalekcyjnych z innymi formami wskazanymi w pkt. 2)-5)

Udział w projekcie jest dla uczniów całkowicie bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

W naszej szkole realizowane są zajęcia z nastepujących bloków  

GIMNAZJUM

Blok matematyczno-przyrodniczy zajęcia wyrównawcze -  prowadząca Klaudia Jóźwiak

Blok lingwistyczny j.angielski zajęcia rozwijające -  prowadząca  Marta Bortko

SZKOŁA PODSTAWOWA

Blok matematyczno-przyrodniczy zajęcia wyrównawcze -  prowadząca Beata Skrobacka

Blok linwistyczny j.angielski zajęcia wyrównawcze -  prowadząca  Magdalena Mikuła - Szwda

Projekt trwa do końca maja 2011 roku

  PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 


Realizacja Wakacyjnej Ścieżki Edukacyjnej

 8 wycieczek edukacyjno-kulturalnych i przyrodniczo-krajoznawczych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 

1. Harmonogram wyjazdów w czasie ferii zimowych.   

2. Harmonogram wyjazdów letnich 

      PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY            


103         

Projekt ponadregionalny "Z nauką ścisłą za Pan Brat"

Projekt "Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III

Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3

Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4

Modernizacja treści i metod kształcenia

 Projekt ma zmienić nastawienie uczniów do przedmiotów ścisłych – oswoić z liczbami, wzorami i definicjami. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych jako jednego z czynników przygotowujących młodzież do kształcenia w zawodach politechnicznych. Cele szczegółowe to: poprawa jakości kształcenia poprzez modernizację treści i metod kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (m.in. tablic interaktywnych), wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących braki oraz rozwijających umiejętności i wiedzę uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, rozwijanie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi.

W ramach zajęć Gimnazjum w Piechcinie zorganizowało 2 wycieczki do: Kłodawy i oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy. 13 lipca 2010 roku w Gimnazjum w Barcinie i Zespole Szkół w Piechcinie zamontowano po jednej tablicy interaktywnej. Oprócz tablic szkołom przekazano zestawy składające z laptopa, rzutnika multimedialnego i oprogramowania. Dodatkowo do szkół dostarczono materiały promocyjne dla uczniów i nauczycieli.

W dniach 5-9 lipca br. na Politechnice Łódzkiej odbył się Letni Obóz Naukowy dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniali się w trakcie realizacji projektu. Przedsięwzięcie to, będące formą nagrody, objęło 6 uczniów (4 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Barcinie, 2 z Gimnazjum nr 2 w Piechcinie, opiekun - Iwona Zbieranek, Gimnazjum Barcin. Uczestnicy obozu mogli się poczuć przez kilka dni jak studenci. Wzięli udział w serii wykładów i ćwiczeń. Dowiedzieli się m. in., co to jest błyskawica, poznali skład najbardziej popularnych obiadowych dań i napojów, wiedzą już, jak pokazać świat niewidomemu, usłyszeli, jak powstaje tkanina, zapoznali się z językiem komputerów i Internetu. Młodzi ludzie uczestniczyli również w zajęciach z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii.

Aktualnie projekt jest w trakcie kolejnego etapu realizacji. Projekt trwać będzie do 29.12.2012 r.


 101

Projekt „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”


 W projekcie pt. Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko–pomorskiego realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy udziale Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uczestniczą uczniowie klas VI.
W ramach projektu uczniowie pod koniec czerwca i na początku września spotykali się z panią psycholog na zajęaiach mających na celu wzmocnienie samooceny i motywowanie do nauki. Łącznie w obszarze wsparcia psychologicznego zostało zrealizowanych 10 godzin, zajęcia odbywały się w grupach.
We wrześniu rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody i informatyki oraz zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W MARCU 2011 roku

 PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl