Rekrutacja  / 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  3/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Piechcinie

z dnia 23.02.2022  roku

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej

 

Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Piechcinie
 na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 1. Artykuł 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),
 2. Zarządzenie 18/2022Burmistrza Barcina z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej,  klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin w roku szkolnym 2022/2023.

§ 1

 1. Do klasy pierwszej ośmioletniej  szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:
 2. z urzędu– dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej
  im. Janusza Korczaka  w Piechcinie, na podstawie karty zgłoszenia  (wzór zgłoszenia – załącznik 1).
 3. na wniosek  rodziców  – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku – załącznik nr 2).
 4. W roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w 2022 r.  kończą 7 lat.Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które  w roku 2022 r. kończy 6 lat, jeżeli:
 5. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 
 6. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 2

 1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
 4. Podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,
 5. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 3).
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 25 marca 2022 r.
 8. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:
 9. Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym 
 10. Etap drugi – w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka, Dyrektor Szkoły przyjmuje kandydatów na podstawie kryteriów:

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Zamieszkiwanie kandydata na terenie Gminy Barcin

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu

4

 

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

5

3.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia jednego z rodziców / opiekuna prawnego

5

4.

Niepełnosprawność w rodzinie

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu Osów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

5

5.

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego lub przedszkola w Gminie Barcin

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

5

Maksymalna ilość punktów wynosi:

24

 

 1. Etap trzeci - 15 kwietnia 2022 rokukomisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.
 2. Od 15 kwietnia do 22 kwietnia 2022 roku rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia – załącznik 3) . Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.
 3. 27 kwietnia 2022 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów. W terminie 7 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem                                o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                         w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 2 czerwca 2022 roku.

§ 3

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

Zarzdzenie.pdf

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGOSZENIA DZIECKA DO SZKOY PODSTAWOWEJ .docx

WNIOSEK .docx

OŚWIADCZENIE DO KARTY .docx

OŚWIADCZENIE WOLI .docx

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU .docx


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl